Hightlight: Chương trình Tổng kết và trao thưởng Giải cờ vua năm 2022

Highlight: Tổng kết và trao thưởng Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/4/2023.

Nguồn: Ban Tổ chức