Cờ vua vận động - Chương trình phát triển hoạt động cờ vua học đường (Bộ GD&ĐT)

Cờ vua vận động - Chương trình phát triển hoạt động cờ vua học đường của Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị triển khai: Doanh nghiệp khoa học công nghệ (DUCA) Đơn vị phối hợp: Hội Thể thao học sinh Việt Nam & Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D).